Thiết kế, sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

Thiết kế, sản xuất, lắp đặt Trạm trộn bê tông từ 20m3/h đến 90m3/h.

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG:

- Công suất trạm từ 20m3/h đến 90m3/h.

- Điều khiển trạm có các loại: Hoàn toàn tự động, bán tự động.

- Phục vụ cho các nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhà máy bê tông tươi, nhà máy gạch không nung, ...